รับซื้อคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค จังหวัดแพร่ และโซนภาคเหนือ

รับซื้อโน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ ในจังหวัดแพร่ และโซนภาคเหนือ เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการรับซื้อ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ในจังหวัดแพร่ ที่มีประวัติ ความเป็นมา ที่น่าสนใจดังนี้ เมืองแพร่ เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้น ในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง เมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏ ในตํานานพงศาวดาร และจารึกของเมืองอื่นๆ บ้างเพียงเล็กน้อย จากการศึกษาค้นคว้า และตรวจสอบหลักฐานจากตํานานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา น่าน เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏในตํานานสร้างพระธาตุลําปางหลวง ว่า “เบื้องหน้าแต่นั้นนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราชสมบัติในพลรัฐนคร อันมีในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร (ลําปาง) นี่ ทราบว่าสรีรพระธาตุพระพุทธเจ้ามีในลัมภกัปปะนครก็ปรารถนาจะใคร่ได้” ในสมัยขอมเรืองอํานาจ ราว พ.ศ. ๑๔๗๐-๑๕๖๐ นั้น พระนางจามเทวีได้แผ่อํานาจเข้า ครอบครองดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลําพูนเป็น หริภุญไชย น่านเป็นนันทบุรีเมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือ นครโกศัย ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตาม หลักภาษาศาสตร์เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้”

Find a plan that,s right for you

รับซื้อคอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค จังหวัดแพร่ และโซนภาคเหนือ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

Free

ForDays Only

£0.00

 • Get Started free trial with Classiera
 • Free ad posting
 •   Featured ads availability
 •   Regular ads availability
 • For    days
 • 100% Secure!

Premium

For 365 Day Only

£49.99

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 20  Featured ads availability
 • 20  Regular ads availability
 • For  365  days
 • 100% Secure!

Free

ForDays Only

£0.00

 • Get Started free trial with Classiera
 • Free ad posting
 •   Featured ads availability
 •   Regular ads availability
 • For    days
 • 100% Secure!

Standard

For 60 Day Only

£9.99

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 10  Featured ads availability
 • 10  Regular ads availability
 • For  60  days
 • 100% Secure!

Standard

For 10 Day Only

£9.99

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 10  Featured ads availability
 • 10  Regular ads availability
 • For  10  days
 • 100% Secure!

Free

ForDays Only

£0.00

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 •   Featured ads availability
 •   Regular ads availability
 • For    days
 • 100% Secure!

Premium

For 365 Day Only

£49.99

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 100  Featured ads availability
 • 20  Regular ads availability
 • For  365  days
 • 100% Secure!